Home » » BUKU ECONOMIC APPROACH TO LAW

BUKU ECONOMIC APPROACH TO LAW

BUKU ECONOMIC APPROACH TO LAW


Judul
: BUKU ECONOMIC APPROACH TO LAW
Pengarang : Dr. Fajar Sugianto
Penerbit : Kencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Cetakan  : Cet. 1
Tahun Terbit : 2013
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 144 hlm
Kertas Isi : CD
Cover : Soft
Ukuran : 15 x 23 cm
Berat : 200 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp       43,000
Stock : 1
ECONOMIC APPROACH TO LAW
Pengarang: Dr. Fajar Sugianto
Penerbit: Kencana

DAFTAR ISI

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

BAB 1 PANDANGAN UMUM
Sejarah singkat perkembangan hukum dan ekonomi
Hakikat makna istilah-istilah
Struktur dan kedudukan pendekatan ekonomi kepada hukum di dalam hukum dan ekonomi
Perhatian, pencermatan dan tujuan pendekatan ekonomi kepada hukum

BAGIAN 2 INTI-INTI PENDIRIAN ILMU-ILMU SOSIAL

BAB 2 TINJAUAN UMUM ILMU SOSIAL
Sekilas inti pendirian sosiologi hukum

BAB 3 INTI PENDIRIAN HUKUM DAN EKONOMI
Korelasi keilmuan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi
Sinergitas ilmu hukum dan ilmu ekonomi
Beberapa dimensi umum
Perkawinan homoseksual

BAB 4 INTI PENDIRIAN EKONOMI ILMU HUKUM
Kasus the balck widow : main hakim sendiri era modern
Perenungan

BAGIAN 3 PENDEKATAN EKONOMI KEPADA HUKUM

BAB 5 PENDEKATAN EKONOMI
 Hakikat dasar
The economic conception of justice, rechtstaat dan globalisasi

BAB 6 PERTIMBANGAN EKONOMI
Sifat dasar
Pergerakan hukum dan ekonomi

BAB 7 BEBERAPA KONSEP FUNDAMENTAL ILMU EKONOMI
Rasionalistas, pilihan, nilai, utilitas, teori permainan dan biaya transaksi
Kejelasan konseptualisasi

BAB 8 EFIKASI HUKUM MELALUI PERBANDINGAN PENDEKATAN HUKUM
Efikasi hukum melalui pendekatan ekonomi kepada hukum normatif
 Efikasi hukum melalui pendekatan ekonomi kepada hukum empiris
Efikasi hukum melalui pendekatan ekonomi kepada hukum dan moralitas

BAGIAN 4 PENTINGNYA PERATURAN HUKUM

BAB 9 BEBERAPA SEJARAH

BAB 10 HUKUM SEBAGAI PRAKTIK OTONOM
Suatu kejanggalan
Upaya restorasi hukum

BAB 11 HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI EKONOMI
 Beberapa dimensi
Upaya restorasi hukum

BAB 12 TRANSPLANTASI REMEDY HUKUM
Transplantasi remedy hukum dan efisiensi ekonomi
Cost and benefit analysis ringkas

BAB 13 BEBERAPA PRINSIP PENTING DALAM PERATURAN HUKUM
Beberapa prinsip hukum
Beberapa prinsip hukum dan ekonomi

BAGIAN 5 PENUTUP

BAB 14 KESIMPULAN


Popular Posts

Diberdayakan oleh Blogger.
 
Copyright © 2015 Jual Buku Pendidikan, Komputer, Agama, Kisi-Kisi dan Umum